چشم هایم...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱۱:۱٢ ‎ب.ظ

هــــــــــــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــــــــــس جای من بود میبرید...

ولـــــــــــــــــی من هنوز میدوزم...

چـــــــــــــــــــشــــــــــــــم هایم را به امــــــــــــــــــید تــــــــــــــــــو...!


چشم -
امید