میدونم بر نمیگردی...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱۱:٠٧ ‎ب.ظ

مـــــــــ ــــــ ـــیروی و من پشـــ ــــ ــــت سرت آب هم نمیریزم...

آخـــ ــــــ ــــ ــر میدانم وقتی هوای رفتن داری...

دریــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــا را هم به پـــ ـــــ ـــ ــایت بریزم...

برنمیگردی...!


دریا -
هوا