باور من...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٠٩ ‎ق.ظ

چگونه بفرستم باورم را برای تو...

تاتو...

باور کنی...

ازیاد بردنت حتی برای ثانیه ای...کار من نیست...!


باور -
نبودنت -
از یاد بردنت