باران...!
۱۳٩۱/۸/٢٧٩:٥۸ ‎ب.ظ

بـــــــــــــــــــــــاران...

بهانه ای بود که زیر چـــــــــــــــــــتر من تا انتهای کوچـــــــه بیایی...

امـــــــــــــــــــا کـــــــــــــــــــــــــاش...

نه کوچــــه انتهایی داشت...

و...

نه بـــــــــــــاران بند می آمــــــــــــــــــــد...!


باران -
کوچه -
چتر - بهانه