دلتنگی...!
۱۳٩۱/۸/٢٧٩:٤٠ ‎ب.ظ

حـــــــــــــــــــوصله ی خوانــــــــــــدن ندارم...

حــــــــــــــوصله ی نوشـــــــــــــــتن هم ندارم...

این هـــــــــــــمه  دلتنگی دیگر نه با خواندن پر میشود نه با نوشتن...

دلـــــــــــــــــــــــــم لمس آغــــــــــــــــــوشت را میخــــــــواهد...

فـــــــــقـــــــــــط همیــــــــــــــــــــــــــن...!


اغوشت -
دلتنگی -
خواندن - نوشتن