تکرار...!
۱۳٩٢/۱٢/٢۳۳:٠٥ ‎ب.ظ

خسته امــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ـــ نه از راهی کــــ آمده امــــ...

یا انتظاریــــ کــــ گاهی امانمــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ــ را میبرد...

خسته امــــ از تکــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ــرار ندیدنــــ ـــ ـــو"...!