زمــــان...!
۱۳٩٢/۱٠/۱۸٢:٠٥ ‎ب.ظ

کـــ ــنارمــ کـ هستی زمانـــ همـــ مثلــمن...

دستپاچه میشودعقربه ها دو تا یکی میپرنــد...

اما همین کــ میروی تاوانه دستــپاچگی های

ساعتـــ را همـــ منـــ بایــــــ ـــــد بدهمـــ...

جانمـــ را میگیرنداینـــ ثانیه های بی تـ ـو...!