به من برس...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:٢٦ ‎ب.ظ

کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس...

مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم

خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ  میشود...!


خوب -
حالم -
رسیدن تو