کاشکی...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:۱٧ ‎ب.ظ

از هــــــــــــــــــــــرچی میترسیدم

ســــــــــــــــــــــرم آمــــــــــــــــــــد...

کاش تــــــــــــــــــــــو هم تـــــــــــــــرســــــــــــنــــاک بودی...!


ترسناک -
کاش -
سرم