بی وفا...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:٢٠ ‎ب.ظ

میگویند:دنــــــــــــــیا بی وفــــاست...!

اما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درش را بدانیـ ـ ـ ـ ـد...

من دنیای بی وفا تری هم داشته ام...!