نمی آیی...!
۱۳٩٢/٥/٢٥۱٢:۳۱ ‎ب.ظ

کوک میکنم چشمانم را برای آمدنت...

اما نمی آیی...

و من برای همیشه خواب میمـــانم...!


کوک -
خواب