هیچکی نمیدونه...!
۱۳٩٢/٥/۱٧٦:۱۳ ‎ب.ظ

کسی چــــــــه میداند که...

امروز چند بــــار فروریختم...

از دیدن کـــــــــــــسی که...

تنها لباسش شبیه تو بود...!