دوست دارم...!
۱۳٩٢/٥/۱۳٥:۱۱ ‎ب.ظ

گاهی فرار میکنم از فکر کردن به تو...

مثل آهـــــ ـ ــــــنگی کـــ ــ ــــه...

خیلی دوســـ ـــــش دارم...!