برگرد...!
۱۳٩٢/٥/۱٠۱۱:٢٠ ‎ب.ظ

بــــــــــــــــــــــرگرد...

نه اینکه دلم برایت تنگ شده باشد...

نـــــــــــــــــــــــــــه...

فقط خنجــــرت جا مانـــــــده است...

نمیگذاردتکیه بدهم...!