خیلی وقته...!
۱۳٩٢/٤/٢٩٩:۳۳ ‎ب.ظ

خـــــــــــــ ــــــــــــیلی وقته...

که بــــــــرای دیدن تـــــــــ ــــــــــو...

اول باید چشــ  ــــ  ـــــم هایم را ببندم...!