باید گفت...!
۱۳٩٢/٤/٢٧۸:٢۳ ‎ب.ظ

به بعضیا بایـ ـد گفت...

رفـــــــــــ ـــــــتی...؟!

فــــ ــــقــــ ــــ ـــــط...

از کنار برو که قاطی آدما نشی...!