همین بســــه...!
۱۳٩٢/٤/۱٩۱۱:٢٢ ‎ب.ظ

مهم نیـــــــــــــست دیگران چه میگویند...

همین که...من میگویم "تــــــــــــــــــــو"...

و تو میگویی "مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن"...

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس است...!