خیلی...!
۱۳٩٢/۳/۱۳:٥٦ ‎ب.ظ

خیلی حرفه که هر روز تو گــــــلوت...

بغض کشنده ای رو احساس کـنی...

برای کـــــــــــــــــــسی که بدونی...

حــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــی...

یک بار هم به خاطره تو بغض نکرده...!