» فاجعـــه...! :: ۱۳٩۳/۱/٧
» تکرار...! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» عکـــس...! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» حرف دلم...! :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» زمــــان...! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خــــــــدا...! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» بی رحمانه...! :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» دلم...! :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» شب...! :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» الفاتحه...! :: ۱۳٩٢/٩/٧
» جات امنه...! :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» اعصاب...! :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» داغون...! :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» حواس پرتی...! :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» هنوز...! :: ۱۳٩٢/٧/٦
» تـــــو...! :: ۱۳٩٢/٧/۱
» بغض...! :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» حالم...! :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» تنوع...! :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» میدونی؟! :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» حسادت...! :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» دلم واست میسوزه...! :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» بی وفا...! :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» راستی...! :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» نمی آیی...! :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» لعنــــــــــتی...! :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» بفهـــــــــــــــم...! :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» هیچکی نمیدونه...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» تو...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» چمه...؟! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» فکرش...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» دل تنگی...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» دوست دارم...! :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» بمون...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» برگرد...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دست هایت...! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» روحم...! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» گاهـــــــــی...! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» بی قرار...! :: ۱۳٩٢/٥/٥
» تــــــو...! :: ۱۳٩٢/٥/٥
» خودت...! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» مزاحمت نمیشوم...! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» دل میخـــــواهد...! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» خاطرات...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» خیلی وقته...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» چه تحملی دارم....! :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» باید گفت...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» هـــــــــی...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» واقعــــــــــا...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آخه چرا...؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» همین بســــه...! :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» هنوز خوبم...! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» نـــــه...! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» کـــــــــــاش...! :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» دلم خوشه...! :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» خیلی...! :: ۱۳٩٢/۳/۱
» نشد...! :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» میفهمی...؟! :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» خـــــــــدایا...! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» آخرخسته میشوی...! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» رو به راهم...! :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» کاش...! :: ۱۳٩٢/۱/٤
» باید رفت...! :: ۱۳٩٢/۱/٤
» گاهـــــــــــی...! :: ۱۳٩٢/۱/٤
» دلم...! :: ۱۳٩٢/۱/۳
» به سرم میزند...! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» به سلامتی تو...! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» دیگر جمع نمیشود...! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» چــــــــــــــطور...؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» برگرد...! :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» تو بردی...! :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» تا کی...؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» یک بارم که شده...! :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» لعنت...! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» چقدر...! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» میدانم...! :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» هیچی نپرس...! :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» تو در قلب منی...! :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» عجیب...! :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» امشب...! :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» برو...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» این روزها...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» چقدر...؟! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» ناراحتی...؟! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» گاهی...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» تا همیشه...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» نــــــــــــــــــــــه...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» دلم میخواهد...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» میترسم...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» برگرد...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» خیالت تا همیشه با من است...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» به تو میرسم...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» کدامم...؟! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» ...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» فقط نگاهت میکنم...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» خدای من...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» هی...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» تنها...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» این همه آه...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» این روزهای نفسگیر...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» دلتنگم...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» صدای خسته ی من...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» نمیدونم چمه...! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ...! :: ۱۳٩۱/٩/٢
» آرامش میخوام...! :: ۱۳٩۱/٩/٢
» عبور یعنی...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» وقتی باران میبارد...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» خیال آمدنت...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» هیچ کس منو دوس نداره...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» با توام....دور شــــــــو...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» رد نفس هات...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» رشوه...! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» شاید بیایی...! :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میخواهمت...! :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» اگـــــــــــــر کنارم بودی...! :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» امـــــــــــــــــان...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» نبودنت ساده نیست...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» برگرد...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» تو...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» یک وقتایی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» فراموش...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» تنهایی یعنی این...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» دلم تو را میخواهد...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» حواسم نیست...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» قشنگترین دروغ...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میخواهم امروز را زندگی کنم...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» در تو گم شدم...! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» چشم هایم...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میدونم بر نمیگردی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» عشق بال میخواهد...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» آرام تر...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» بهانه ی اشکهایم...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» باران...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» دلتنگی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» دست نــــزن...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» به من برس...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» کاشکی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» راســــــــــــتی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» گاهی...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» نمیدانم...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» بهانه ی گریه ام...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» وقتی باران میبارد...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» چــــــــــه ســـــــــود...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» چـــــقدر سخته...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» چه حکـــــــایتیست...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» باور من...! :: ۱۳٩۱/۸/٢٥