حسادت...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:۳٤ ‎ب.ظ

بگذار زمانه از حسادت بترکد...

انگشتان من...

چه به انگشتان تو می آیـد...!
دلم واست میسوزه...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:٢٤ ‎ب.ظ

حـــــــــالا که رفته ای...

دلم برای تـــــــــــــــو...

بیشتر از خودم میسوزد...

فکر میکنی کسی بیشتر از من دوستت خواهد داشت؟!
بی وفا...!
۱۳٩٢/٥/٢۸٦:٢٠ ‎ب.ظ

میگویند:دنــــــــــــــیا بی وفــــاست...!

اما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درش را بدانیـ ـ ـ ـ ـد...

من دنیای بی وفا تری هم داشته ام...!
راستی...!
۱۳٩٢/٥/٢٥۱٢:۳٥ ‎ب.ظ

یه حــــــــرفایی هست...

میدونی دروغــــــــــــــه...

اما قلـ♥ـبت برای باورش...

به مغزت التماس میکنه...!

 
نمی آیی...!
۱۳٩٢/٥/٢٥۱٢:۳۱ ‎ب.ظ

کوک میکنم چشمانم را برای آمدنت...

اما نمی آیی...

و من برای همیشه خواب میمـــانم...!


کوک -
خواب


لعنــــــــــتی...!
۱۳٩٢/٥/٢۱۱۱:۱٦ ‎ب.ظ

یعنی میشود...

همین حـــالا...

همین لـحظه...

حـــــــــــتـی...

اشتبـاهــی...!

به یادم بیفتی...؟!

مـــیشـــود...؟!
بفهـــــــــــــــم...!
۱۳٩٢/٥/٢۱۱۱:٠٦ ‎ب.ظ

آرام تر ســــــــــکوت کن...

صدای بی تفاوتی هایت...

آزارم مـــــــیدهــــــــــــد...!
هیچکی نمیدونه...!
۱۳٩٢/٥/۱٧٦:۱۳ ‎ب.ظ

کسی چــــــــه میداند که...

امروز چند بــــار فروریختم...

از دیدن کـــــــــــــسی که...

تنها لباسش شبیه تو بود...!
تو...!
۱۳٩٢/٥/۱٧٦:٠٢ ‎ب.ظ

نمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیدانــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم...

چـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بین این همه آدم...

پیـ ـ ـ ـله کرده ام به تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو...

شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـاید فقـ ـ ـ ـ ــط با تو...

پـ ـ ـ ـ ـ ـروانـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـه میشوم...!
چمه...؟!
۱۳٩٢/٥/۱٧٥:٥٩ ‎ب.ظ

کاش من دیــ ـــ ـــ ـــگری بودم...

می نشستم رو به روی خودم...

سرتا پــ ـــ ـــ ــا گوش میشدم...

تا ببینم حرف حسابم چیست...؟!
فکرش...!
۱۳٩٢/٥/۱٥۱۱:۳۸ ‎ب.ظ

مرا از بند آویـــــــــــــــــــــــــــزان کنید...

ســــــــــــــــــــروتــــــــــــــــــه...

شاید فــــــــــــــــــکرش از سرم بیفتد...!
دل تنگی...!
۱۳٩٢/٥/۱٥۱۱:۳٤ ‎ب.ظ

بعضی وقتا از...

        شدت دلتنگی...

                 گریه که هیچ...

                          دلم میخواهد...

                                  های های بمیرم...!
دوست دارم...!
۱۳٩٢/٥/۱۳٥:۱۱ ‎ب.ظ

گاهی فرار میکنم از فکر کردن به تو...

مثل آهـــــ ـ ــــــنگی کـــ ــ ــــه...

خیلی دوســـ ـــــش دارم...!
بمون...!
۱۳٩٢/٥/۱٠۱۱:٤٠ ‎ب.ظ

یه وقتایی دلمـــــــ میخواد...

یکی از پشت سر چشامو بگیره...

و ازمـــــــــــــ بپــــــرسـه...

اگه گفتی من کــــــــــــــیم؟!

منم دستاشو بگیرمو بگم...

هر کی هســــــــــــتی بمون...

که خیلی تنهامــــــــــ...!
برگرد...!
۱۳٩٢/٥/۱٠۱۱:٢٠ ‎ب.ظ

بــــــــــــــــــــــرگرد...

نه اینکه دلم برایت تنگ شده باشد...

نـــــــــــــــــــــــــــه...

فقط خنجــــرت جا مانـــــــده است...

نمیگذاردتکیه بدهم...!

 
دست هایت...!
۱۳٩٢/٥/۸٩:٢٦ ‎ب.ظ

دیگر این روزها خیلی چیزها دست من نیست...

مــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــلا...

دســــــــــــــت هایت...!

 
روحم...!
۱۳٩٢/٥/٧۱٢:۱٦ ‎ق.ظ

روحـ ـ ــ ــ ــ ــم میخواهد...

برود یک گـ ــوشه بنشیند...

پشتش را بکند به دنـ ــیا...

پاهایش را بغـ ــ ـــل کند...

و بلند بلند بــ ــ ــ ــگوید...

من دیگر بــازی نمیکنم...!
گاهـــــــــی...!
۱۳٩٢/٥/٧۱٢:٠٤ ‎ق.ظ

گاهی وقتا آنقدر از زندگی خسته میشوم...

که دلم میخواهد...قبل از خـــــــــــــــــواب...

ساعت را روی"هـــــیچ وقت" کوک کنم...!

 

 
بی قرار...!
۱۳٩٢/٥/٥٩:٠٦ ‎ب.ظ

امروز خاطراتت را ســــــــــــــوزاندم...

امـــــــ ـ ـ ـــــــــ ــ ـ ــــــــــ ـ ـ ـــــــا... 

بوی خوش هیزمش بی قرارم کرد...!
تــــــو...!
۱۳٩٢/٥/٥٩:٠٢ ‎ب.ظ

حرف تـــــــــــو که میشود...

من چه قـــــــــدر ناشیانه...

ادعای بی تفاوتی میکنم...!
خودت...!
۱۳٩٢/٥/۱۱۱:٤٦ ‎ق.ظ

خـــــــــــــــــــیالت همیشه هست...

امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا...امـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـروز...

دلم خـــودت را خواست نه خیالت را...!

 
مزاحمت نمیشوم...!
۱۳٩٢/٥/۱۱۱:٤٢ ‎ق.ظ

سرت گرم است...!

آنجا یا هیچ کجا...فـــــــــــــــرقی نمیکند...!

مزاحمت نمیشوم...!

اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند...!
دل میخـــــواهد...!
۱۳٩٢/٥/۱۱۱:۳٥ ‎ق.ظ

بی تــــــــــــو...

کنار این همه خاطره نشستن...

دل میــــــخواهد...

بــــــــــــــــــــــــــــاور کن...!

 


خاطره -
کنار