خاطرات...!
۱۳٩٢/٤/٢٩٩:٤٩ ‎ب.ظ

میخواهمــــــــــــــــــــــــــــ...

مچـــــــــــــــاله وخــــــیس...

در آغوشش بمانمـــــــــــــــ...

از پهن شدن بر بند خاطرات...

بیزارمـــــــــــــــــــــــــــــــ...!
خیلی وقته...!
۱۳٩٢/٤/٢٩٩:۳۳ ‎ب.ظ

خـــــــــــــ ــــــــــــیلی وقته...

که بــــــــرای دیدن تـــــــــ ــــــــــو...

اول باید چشــ  ــــ  ـــــم هایم را ببندم...!

 

 

 
چه تحملی دارم....!
۱۳٩٢/٤/٢۸٥:٠٩ ‎ب.ظ

گاهــ ـــــ ــــ ـــ ــی...

جلوی آییـــ ــــ ـــــ ـــنه می ایســــ ــتم...

خـــ ــــــ ــــودم را در آن میـــ ـــبینـــــــم...

دست روی شــــــ ــــانه هایش میگذارم...

و میگویــ ــ ــ ــ ــ ــم:

چه تحـــ ـــــ ـــ ـــملی دارد دلـــ ـــ ــــت...!
باید گفت...!
۱۳٩٢/٤/٢٧۸:٢۳ ‎ب.ظ

به بعضیا بایـ ـد گفت...

رفـــــــــــ ـــــــتی...؟!

فــــ ــــقــــ ــــ ـــــط...

از کنار برو که قاطی آدما نشی...!
هـــــــــی...!
۱۳٩٢/٤/٢٥۱٠:٥٧ ‎ب.ظ

تـــــــــــــــــو...

نفسی عمــــــــــیقی...

میان نفس های بریده بریده ام...!

 
واقعــــــــــا...!
۱۳٩٢/٤/٢٥۱٠:٤٦ ‎ب.ظ

نرسیده به بعضی خاطره ها...

بایـــــــــــــد بنـــویسنـــــــــد...

آهســــــــــــته به یاد بیاورید...

"خطر ریزش اشـــــــــــــــــک"
آخه چرا...؟
۱۳٩٢/٤/۱٩۱۱:۳٠ ‎ب.ظ

چه آزمون دشـــــــــــواریست...

قلبت را سمت چپت بگذارند...

و بـــــــــــــــــــگویــــــــــــــند...

به راه راســـــــــــــــــــت برو...!
همین بســــه...!
۱۳٩٢/٤/۱٩۱۱:٢٢ ‎ب.ظ

مهم نیـــــــــــــست دیگران چه میگویند...

همین که...من میگویم "تــــــــــــــــــــو"...

و تو میگویی "مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن"...

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس است...!