هنوز خوبم...!
۱۳٩٢/۳/٢٩۱۱:٥٧ ‎ب.ظ

امــ ــ ـــ ــشب هـ ـــ ـــ ـــمین حــــ ـــ ــوالی...

زلزله ای رخ داد...حالا همه حالم را میپرسند...

بی خبر از اینکه من...به این لـ ــ ــ ـــرزیدن ها...

سـ ـــال هاست که عــ ـــ ـــ ــــ ــادت کرده ام...

به لــرزش های شدیده شـ ـــ ـــ ـــ ــانه هایم...

وتــ ـــ ــــ ـــ ـــرک های عمیق قــ ـــ ــلبــــــم...

اما هــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـــنوز خــــــــوبـــــــــــــم...!
نـــــه...!
۱۳٩٢/۳/٢٩۱۱:٤۸ ‎ب.ظ

گممــــــــــــ نکن...

در گوشه ای از حافظه ات آرامـــــــ مینشینمــــــــ...

فــــــــــقــــــــــط...

فقط بگذاربمانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...!

 

 
کـــــــــــاش...!
۱۳٩٢/۳/٢٦۱٢:۳٥ ‎ب.ظ

یکــــــــــــــــی بود...

که اونــــــــم رفت...

ای کــــــــــــــاش...

ازهمون اول غیراز خدا هیچکس نبود...!

 
دلم خوشه...!
۱۳٩٢/۳/۱۸٤:۱٤ ‎ب.ظ

خنـــــــــــــــــــده دار است...

که تو مرا هی دور بزنــــی...

و...من...دلم را خوش کنم...

به اینکه که حــــــــــــداقل...

در محاصـــــــــــره ی توام...!
خیلی...!
۱۳٩٢/۳/۱۳:٥٦ ‎ب.ظ

خیلی حرفه که هر روز تو گــــــلوت...

بغض کشنده ای رو احساس کـنی...

برای کـــــــــــــــــــسی که بدونی...

حــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــی...

یک بار هم به خاطره تو بغض نکرده...!