عکـــس...!
۱۳٩٢/۱۱/۱۱۱٠:۱٢ ‎ب.ظ

دلتنگـــــ کــ(ハート) のデコメ絵文字ـــ می شومـــــ...

تنها پناهگاهمــ عکس های توستـ(ハート) のデコメ絵文字ـــ...

چقدر خوبـ(ハート) のデコメ絵文字ــ نگاهمــ میکنی...!