رو به راهم...!
۱۳٩٢/۱/۱٥٩:٢٠ ‎ب.ظ

دیگران میپرسند چـــــــــگونه ای؟

میگویم:رو به راهــــــــــــــــــــم...

ولی نمیدانند رو به راهی هستم

که سال هاست به آن نمیرسم...!


سال -
راه


کاش...!
۱۳٩٢/۱/٤۱٢:٤۸ ‎ب.ظ

کاش میشد زندگی را هم عوض کرد...

مثل چایی...

            وقتی که ســـــرد میشود...!


دود سیگارش


باید رفت...!
۱۳٩٢/۱/٤۱٢:٤٢ ‎ب.ظ

حـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــرف زیاد اســت...

اما گاهی نمیدانـ ـی چه بـ ـ ـگویی...

گاهی فقـ ــ ــ ـــ ـــ ــط باید رفـ ــت...

چیزی شبیه کـــ ـ ـ ـ ــم آوردن...!
گاهـــــــــــی...!
۱۳٩٢/۱/٤۱٢:۳٧ ‎ب.ظ

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند...

کــــــــــــــــه شـــــــــــک میکنم...

این دل ماله مـــــــن است یا تو...!
دلم...!
۱۳٩٢/۱/۳۱:٠٠ ‎ق.ظ

دلم یک کوچه میخواهــــــــــــــــــد...

بـــــــــــــــــــــــی بن بـــــــــــست...

وبارانــــــــــی نــــــــــم نــــــــــــم...

ویک خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا...

که کـــــــــــــمی با هم راه برویم...!