میدانم...!
۱۳٩۱/٩/٢٦٩:۱٥ ‎ب.ظ

میدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم که از تو دورم...

ومیدانم که بینمان فرسنگ ها فاصله است...

و...اما...فاصله تنها نگاه هارا از هم دورمیکند...

ولی قدرت این را ندارد...توراکه همیشه در یادو خاطرم ماندگاری...

ازمـــــــــــــــــن دور کــــــــــــــــــــــنــــــــد...!


نگاه -
خاطرم -
ماندگاری


هیچی نپرس...!
۱۳٩۱/٩/۱٦٥:٠٩ ‎ب.ظ

نفس میکشم تا به جای مردگان خاکم نکنند...

این است زنـــــــــــــــدگی من...

                         هیچ نپـــــــــــــــــــــــرس...!

  


نفس -
مردگان - خاک


تو در قلب منی...!
۱۳٩۱/٩/۱٤٧:٢٦ ‎ب.ظ

بهانه های دنیا تورا از یادم نخواهند برد...

من تو را در قلـــــــــــــــــــــــــــبم دارم...

نه در دنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...!
عجیب...!
۱۳٩۱/٩/۱٤٧:٠٤ ‎ب.ظ

مثـــــــــــــــل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد...

تشنه که شدی مـــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــب باش...

عجــــــــــــــــــــیب وحشــــــــــــــــــــــــــــــــــی ام...!


لیوان -
مراقب باش -
عجیب -
وحشی


امشب...!
۱۳٩۱/٩/۱٠۱٠:٢٠ ‎ب.ظ

امشــــــــــــــــــــــــــــــــب از آن شبهاییست...

که دلـــــــــــــــــــــــــم هوای آغوشت را کرده...

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوس...

که جز پاهای بغــــــــــــــــــــــــــــــــل کرده ام...

مهمان دیگری نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارم...!


امشب -
افسوس


برو...!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:٥٢ ‎ب.ظ

رهایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

 میخواهم تنها با همین خیال خام کنار رویای بودنت به حال خودم باشــــــــــــم...

با خیالت همیشه...خنده هست...بوسه هست...شادی هست...

انگار هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه چیز...بوی خوشبختی میدهد...

دل خوشی هایم کوچک و دلم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع است...

از روزی که خیالت اینجاست...آیینه را هم پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاک نکرده ام...

که مبادا...چشــــــــم در چشــــــــــــــــــــــــــــــم حقیقت شوم...

اصلا حقیقت ســـــــــــــــــــــــــــــهم تو...خیال خـــــــــــــــــــــــــــــــــام برای من...

فــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــ...

رهـــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...!


شادی -
بوسه


این روزها...!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:٤٦ ‎ب.ظ

این روزها هر نفس درد استـــــــــــــــــ که میکشم...

در نبـــــــــــــــــــــــودنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

ای کاش...یا بودی...یـــــــــــــــــــــــــــا اصلا نبودی...

این که هستی و کــــــــــــــــــــــــــــــنارم نیستی...

دیــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــه ام میکند...!
چقدر...؟!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:٢٧ ‎ب.ظ

چقدر باید بگــــــــــــــذرد؟!

تا من...در مرور خاطراتم...وقتی از کنار تو رد میشوم...

تنم نلرزد...بغضم نگیرد...!
ناراحتی...؟!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:۱۸ ‎ب.ظ

ناراحت چه هستی...؟

         دنیا که به آخر نرسیده...

                            من نشد...؟!

                                        یکی دیگه...

                                                     تو که عادت داری...!
گاهی...!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:۱۱ ‎ب.ظ

گاهــــــــی تو...

گاهی یـــــــــــــادتو...

گاهی هم غــــــــــــم تو...

آخرین این تو کار مرا تمام میکند...!


غم تو


تا همیشه...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:٥٦ ‎ب.ظ

حتی اگر جاده ای بی انتهاهم باشی...

                                                تاهمیشه...

                                                            درتوقدم خواهم زد...! 
نــــــــــــــــــــــه...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:٢٧ ‎ب.ظ

نـــــه...نـــــه...!

گریه نمیکنم...

یـــــک چیزی...

یک چیزی رفته تو چشمم...

به گمانـــــم...

یک خاطره اســـــــــــــت...!

دلم میخواهد...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:۱٦ ‎ب.ظ

گاهی دلم میخواهد...خودم را بغل کنم...

ببرم بخوابانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمش...

لــــــــــــــــــــــــــــــــحاف را بکشم رویش...

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم...

حتی برایش لالایــــــــــــــــــــــــی بخوانم...

وسط گریه هایش بگویم...غصه نخور خودم جان...

درســــت میشود...درســــــــــت میشود...

اگر هم نشود...به جهــــــــــــــــــــــــــنم...

تمــــــــام میشود...بالاخره تمام میشود...!


لالایی -
غصه -
نوازشش


میترسم...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:٠٩ ‎ب.ظ

میترسم...

کسی بوی تنت را بگیرد...

نغمه ی دلت را بشنود...

وتو خو بگیری به ماندنش...

چه احساس خط خطی و مبهمیست...

این عاشقانه های حسود من...!


بوی تنت -
مبهم -
خط خطی


برگرد...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:٠۱ ‎ب.ظ

برگرد...!

جانم را بگیر و تمامم کن...

                            تو که تمام کردن را خوب بلدی...!


تمامم کن


خیالت تا همیشه با من است...!
۱۳٩۱/٩/٤٩:٥٥ ‎ب.ظ

نگاهت را از مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دریغ کردی...

صدایت را...

بودنت را...

امـــــــــا...

چه کسی جرات دارد...خیالت را از من دریغ کند...!
به تو میرسم...!
۱۳٩۱/٩/٤٩:٤۸ ‎ب.ظ

مـ ــ ــ ــن میدانـــ ـــ ــــ ـــم که به تو میرسم...

آری میــ ــــ ـــــ ـــــ ـــدانمـــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ...

میشکنم سکـ ـــ ــ ــوت سرد فاصلــ ـــه هارا...

باتـــ ــو...به امید تـــ ــو...بــ ــرای تـــ ـــ ــــ ــو...

وشاید بی تو ماندنمــــ ــــ...برای همین است...

برای یکـــ ـــــ ـــــــــ  با تو بودن زیـــ ـــ ــــ ــبا...!
کدامم...؟!
۱۳٩۱/٩/٤٩:٤٤ ‎ب.ظ

ایــــــــــــــــــــــــــن روزهای بی تو...

نمیدانم کدامــــــــــــــــــــــــــــم...؟!

مرده ی زنده یا زنده ی مــــــــرده...!


مرده -
زنده


...!
۱۳٩۱/٩/٤٦:٥٦ ‎ب.ظ

خوش میگذره ماله قدیم بود...

                                      الان دیگه...

                                                   فقط خوشیم که میگذره...!

فقط نگاهت میکنم...!
۱۳٩۱/٩/٤٦:٤۸ ‎ب.ظ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــیروی و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

فقط نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاهت میکنم...

تعجب نکن که چرا گــــــــــــــــریـــــــــــــــــه نمیکنم بی تو...

یک عمر فرصت برای گریســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن دارم...

امـ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا...

برای تماشای تــــــــــــــــــــــو...همین یک لحظه باقیست...

وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید...

همین یک لحظه فرصت زیستن در چشمان تو را داشته باشم...!


گریستن -
چشمان تو -
تماشای تو -
فرصت زیستن


خدای من...!
۱۳٩۱/٩/٤٦:٤۳ ‎ب.ظ

خدای من...خداییست...

که اگر سرش فریاد بزنم بجای اینکه با مشت به دهانم بزند...

با انگشت های مهربانش نوازشم میکند...

و میگوید...:

میدانم...جز من کسی رو نداری...!


خدای من -
فریاد


هی...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:٤۳ ‎ب.ظ

هـــــــــــــــــــــــــــــی...!

آنکه دستش را محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود...

دستانت را خســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته نکن...

محکــــــــــــــــم یا آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

فردا تو هـــــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــــــــــــــــهایی...!
تنها...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۳۸ ‎ب.ظ

باران که میبارد...

تمام کوچه های شهر پراز فریاد من است...

که میگویم...:

من تنها نیستم...

تنها منتظرم...تنها!

...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۳۱ ‎ب.ظ

به بودن ها دیر عادتــــــــــــــــــــ  کنـــــــــــــــــــــــــــــــ...

وبه نبودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ها زود...

آدم ها نبودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  را بهتر بلدند...!
این همه آه...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:٢٥ ‎ب.ظ

همه چیز خنده دار بود...

داشــــــــــــــــــــتن تو...

بــــــــــــــــــــــودن من...

مانـــــــــــــــــــــدن ما...

رفتـــــــــــــــــــــــن تو...

ایــــــــــــــــــن همه آه...

گاهی ازاین همه خنده...

گریــــــــــــــه ام میگیرد...!


خنده دار


این روزهای نفسگیر...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:٢٠ ‎ب.ظ

تازه حکـــــــــــــــــــمت بازی های کـــــــــــــــــــودکی را میفهمم...

بازی زوو تمرین ایــــــــــــــــــــــــــــــن

روزهای نفســــــــــــــــــــــــگیر

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود....!
...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۱٦ ‎ب.ظ

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند...

که هر رهگذری را شبیه تو میبینم...

نمیدانم غریبه ها تو شده اند...

یا تو غریبه...!
دلتنگم...!
۱۳٩۱/٩/۳۱٠:٤۸ ‎ب.ظ

دل تنگمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

برای آن کسی که مدتی هستـــــــــــــــــــ  بی آنکه باشد...

زندگی اش کردمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...!


مدتی


صدای خسته ی من...!
۱۳٩۱/٩/۳٥:٢۳ ‎ب.ظ

پلک های مرطوبـــــــــــــــــــ  مرا باور کن...

این باران نیستـــــــــــــــــــــــــ  که میبارد...

صدای خسته ی من استـــــــــــــــــــــــــ...

که از چشمـــــــ هایمــــــــــ بیرون میریزد...!

 

 
...!
۱۳٩۱/٩/۳٥:۱۳ ‎ب.ظ

هر بار کـ ـ ـ ـ ـ ـودکـ ـ ـ ـ ـ ـانه دست کسی را گرفتم گم شدم....

تـ ـ ـ ـ ـرس مـــــــــــــــــــن...

از گم شدن نـ ـ ـ ـ ـ ـیست...

از گرفتن دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـتی است که بی بـ ـ ـ ـ ـ ـهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

رهـ ـ ـ ـ ـایم میکـــــــــــند...!


کودکانه -
گم شدن


نمیدونم چمه...!
۱۳٩۱/٩/۳٥:٠۱ ‎ب.ظ

بعــــــــــــــضی حرفـــــــــــارو نمیشه گفت...باید خـــــــــــورد...

ولــــــــــــــــی بعضی حرفارو نه میشه خورد...نه میشه گفت...

میمونه سر دل...میشه دل تنگی...میشه بغض...میشه سکوت...

میشه همون وقتی کــــــه...

                                خودتــــــــــم نمیدونی چــــــتــــــه...!
...!
۱۳٩۱/٩/٢٧:۱٧ ‎ب.ظ

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش میگوید:

باید ترک کنم...

سیگار را...

خانه را..

 

زندگی را...

وباز پکی دیگر میزند...!دود سیگارش -
خانه


آرامش میخوام...!
۱۳٩۱/٩/٢٧:۱٢ ‎ب.ظ

دلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بچـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگی میخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد...

جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوی کدام مغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازه پا بکوبـ ـ ـ ـ ـ ـم تا

برایم آرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش بخرند...؟!


بچگی


عبور یعنی...!
۱۳٩۱/٩/۱۱۱:۳٥ ‎ب.ظ

عــــــــــبـــــــــور...یــــــــعــــــــنــــــــی...مـــــــــن...

کـــه از هــــمه ی حس سرد و بی تفاوتت آرومـــــــــــ...

و...عـــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانه

میگــــــــــــــــــذرمــــــــــــــــــــــــــ...!


عبور -
آروم


وقتی باران میبارد...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٥۱ ‎ب.ظ

بــــــــــــــاران که میبارد..

بـــــــــــــغض هم در چشــــــــمان من میشکند...

و قطره های اشک من گم میشوند در قطــــــــــــــــــــــــره های باران...

وایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن چنین است که...

کســــــــــــــــی اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک هایم را نمیبیند...!
خیال آمدنت...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٤۸ ‎ب.ظ

نبودنت هم زیبـــــــــ ـــــــاست...

وقتی خـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــیال باز آمدت...

در ســـــــــــــــــــــ ــــــــرم پــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ـرسه میزند...!


پرسه


هیچ کس منو دوس نداره...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٤٤ ‎ب.ظ

وقــــــــــــــــــــتی یک آدم میگه:هیچکس منو دوس نداره...

منظورش از هیچــــــــــــــــــــــــــــــــــــکس یک نفر بیشتر نیست...

همون یک نفری که واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اون همه کسه...!
با توام....دور شــــــــو...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٤٠ ‎ب.ظ

از من فاصــــــــــــــــــــــله بگیر!

هربارکه به من نزدیک میشوی...

باور میکـــــــــــــــــــنم هنوز...

میشود زندگی را دوست داشت...

از مــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــاصله بگیر...

خستــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ام از امیدهای کوتاه...!

 
رد نفس هات...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:۳٥ ‎ب.ظ

هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوای مردن بیخ گوش من اســـ ـــ ـــ ـــ ــت...

هــ ـــ ــمانـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــجایی

که روزی رد نفـــ ــــ ـــ ـــس های تــو بود...!


بیخ گوشم -
هوای مردن


رشوه...!
۱۳٩۱/٩/۱٢:٥٥ ‎ب.ظ

خــــــــــــــــــــــــــــــاطره هارا رشوه میدهم به روز هایم...

تــــــــــــــــــــــــــــــــا از بی تو بودن...

صــــــــــــــــــــــــــــــدایشان در نیاید...!صدا -
رورهایم