شاید بیایی...!
۱۳٩۱/۸/۳٠٩:٥۸ ‎ب.ظ

آنــــ ـــــ ــــــ قدر که از دیـــــ ـــــ ــــــــ روز میترســـــ ـــــــ ـــــــــــ م

هـــ ـــــ ـــ ـــ ـ ـ ـراس از فردا ندارم...

فــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــردا شاید بیایی...

امـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  ــــــــــــــــا...

دیـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـروز رفتی...!
میخواهمت...!
۱۳٩۱/۸/۳٠٩:٤۳ ‎ب.ظ

در خـــاطــــــری که تــــــوای دیگران فراموش انـــــــــــــــــــــــــــد...

بگـــــذار در گوشــــــــــــــــــــت بگویم  مــــــــیخـــــــواهــمت ...

این خـــــــــــــــــلاصه ی تمام حرف های عــــــاشــــــــــــــقانه ی...

مـــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...!


خلاصه -
فراموش


اگـــــــــــــر کنارم بودی...!
۱۳٩۱/۸/۳٠٩:٢۱ ‎ب.ظ

پـر میکنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پیاله هارا...یکی پـس از دیگری...

سر میکشمــــــــــــــ  شراب خیال را مست میشومـــــــــــــــــــــــ...

مسته مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

فکرش را بـــــــــــــــــــــــــــــکن...

اگر کنارم بودی...مست که نه...

دیوانه ات میشدمــــــــــــــــــــ...دیوانه...!


شراب -
مست -
خیال


امـــــــــــــــــان...!
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:٤٩ ‎ب.ظ

امـــــــــــــــــــون از این بـــــــــــــــــــــوی پاییز و آسمون ابری...!

که آدم نه خــــــــــــــــــــــــــــودش میدونه دردش چیه...

ونه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیچ کس دیگه ای...

فقط میدونی هرچی هوا ســــــــــــــــــــرد تر میشه...

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آغوش گرم تریو میخواد...!


پاییز -
ابری -
سرد -
گرم


...
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:۳٦ ‎ب.ظ

به دنبال بهانه نباش...

چشم که گذاشتم برو...

هر وقت دلت خواست برگرد...

من تا بی نهایت شمردن را بلدم...!
نبودنت ساده نیست...!
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:٢٥ ‎ب.ظ

لغــــــــــــــــــت نامه های دنیا را باید آتش زد...

جلوی کلمه ی نـــــــــــبـــــــــــــــــودن نوشــــــته اند:

عــــــــــــدم حضــــــــــــــور شــــــــــخصی یا چـــــــــیزی...

همین...

چــــــــــــــــــــقــــــــــــدر نبودن تورا...

ســـــــــــــــــــــــــــــاده فرض میکنند...!


لغت نامه -
شخص -
حضور


برگرد...!
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:۱٩ ‎ب.ظ

بــــ ـــــ ـــــ ــــرگرد...

یادت را جا گذاشـــ ــــ ـــــ ــــــتی...

نمی خواهــ ــــ ـــ ـــ ـــــم عمــ ــــــ ــــ ـــری به این امید باشـــم که...

برای بردنش بـ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــرمیگردی...!


یاد -
عمر -
امید


تو...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:٥٢ ‎ب.ظ

آدم باید یک تــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ  ــــــ ــــو داشته باشه...

که هر وقت دلش گرفت و از همه چی خسته و ناامید شد...

بــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــهـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــش بگه...

مــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــهـــ ــــ ـــ ــــ ــم اینه که تو هستی...

بیخیال دنـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــیــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــا...!


مهم -
خسته - دنیا - ناامید


یک وقتایی...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:٤۱ ‎ب.ظ

یــــــــــــــک وقــــــــــــــــــــــتایی لازمه یکی کنــــــــــــــــــارت باشه...

کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری نکنه...

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی نزنه...

فقطو فقط باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه...!


وقت


فراموش...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:٢۳ ‎ب.ظ

اینکه باید فـــــــــــــــراموشت میکردم را فـــــــــــــــــــــراموش کردم...

تو تکراری ترین حضور روزگار منی...

ومن عجیب به آغوش تو...

از آن سوی فـــــــــــــــــــــــــــاصله ها خو گرفـــــــــــــــــــــــــته ام...!


فراموش -
روزگار -
حضور - فاصله


تنهایی یعنی این...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:۱۸ ‎ب.ظ

تـــــــنــــــهایی یعنی نــــــــــه خودش هست

کـــــــــــــــــه از تنهایی درت بیاره...

نـــــــــــه فـــــــــــــــکرش اجــــــــــــــازه میده

تنهاییت رو با کسی پــــــــــرکنی...!


پر -
فکر - اجازه


دلم تو را میخواهد...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:۱۱ ‎ب.ظ

دلمـــــــــــــــــ  یکـــــــــــ  شبـــــــــ  تنهایی میخواهد...

با یکـــــــــ  عالمه تو...

و تمامـــــــــــ   گوشه کنارهای آغوشت...!


عالم -
شب - تمام


حواسم نیست...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٥۱ ‎ب.ظ

بـــ ـــ ــــ ــــ ـــه چـــ ـــ ــــ ـــ ـــشم هایت بـــ ـــگو نــــ ـــ ـــگاهم نکنند...

بگو وقتی خیـــ ـــ ـــره ات می شــ ـــوم سرشان به کار خودشان باشد...

نــــ ـــه اینکه فـــ ـــ ـــ ـــکر کنی خجـــ ـــ ـــالت میکشم...

نــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــه...

حواسم نیســــــــ ــــــت عاشــــــــ ـــــــــــق میشوم...!
قشنگترین دروغ...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٤٢ ‎ب.ظ

بعـــــــــــــــضی دروغ ها آنـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــدر قشنگ اند...

کـــــــــــــه دلت میخواهــــــــــــــــد باورشان کنی...

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...

قــــــــــــشــــــــــــنـــــــــــــــــگ ترین دروغ زندگی مـــــــن بودی...

هـــــــــــــنــــــــــــــــوز بــــــــــــــــــــــــــاورت دارم...!


قشنگ ترین -
دروغ -
باور


میخواهم امروز را زندگی کنم...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:۳۳ ‎ب.ظ

نـــ ـــ ـــه به دیروزهایی که بودی می اندیشم...

نـــ ـــ ـــه به فرداهایی که شــــ ــــ ـــاید بیایی..

میخواهم امروز را زندگی کـــ ــــ ــــ ـــنم...

خــ ـــ ـــواستی بـــ ـــ ـــاش...

خــ ـــ ــواستی نـــ ـــ ـــباش...!


فردا -
امروز -
زندگی


در تو گم شدم...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٢٧ ‎ب.ظ

شـــــــــــبیه مـــه شده بــــــــــــــودی...

نه میشــــــــــــــــــد در آغـــــــــــــــوشت گرفت...

ونه آنســـــــــــــــــــــــــــــــوی تو را دید...

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا میشد در تو گــــــــــــــــم شد...

کـــــــــــــــــــــــــــه شدم...!


مه -
اغوشت - تنها - گم


چشم هایم...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱۱:۱٢ ‎ب.ظ

هــــــــــــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــــــــــس جای من بود میبرید...

ولـــــــــــــــــی من هنوز میدوزم...

چـــــــــــــــــــشــــــــــــــم هایم را به امــــــــــــــــــید تــــــــــــــــــو...!


چشم -
امید


میدونم بر نمیگردی...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱۱:٠٧ ‎ب.ظ

مـــــــــ ــــــ ـــیروی و من پشـــ ــــ ــــت سرت آب هم نمیریزم...

آخـــ ــــــ ــــ ــر میدانم وقتی هوای رفتن داری...

دریــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــا را هم به پـــ ـــــ ـــ ــایت بریزم...

برنمیگردی...!


دریا -
هوا


عشق بال میخواهد...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱٠:٢٤ ‎ب.ظ

هـــــــــــــی فــــــــــــــــــــلانی...

نردبان هوس را بردارو از اینجا برو...

بـــــــــــــا این چیزها قدت به عـــــــــــــشــــــــــــــــــــق نمیرسد...

عـــــــــــــــــــشق بـــــــــــــــــــــــال میخواهد که تو نداری...!


بال -
عشق


آرام تر...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱٠:۱٩ ‎ب.ظ

سقف آســ ــــ ــــ ــــ ــمان دلم سخت ترک برداشته...

قدری آرام تــ ـــ ـــ ـــر قدم بردار...

سقفش بــــ ــــ ـــــه جــ ــ ـهنم...میترســ ـــم پای تو را بخـــ ـــراشد...!
بهانه ی اشکهایم...!
۱۳٩۱/۸/٢٧۱٠:۱۳ ‎ب.ظ

به دلتنگی هایم دست نزن...

میشکند بغضـــــــــــم یک وقت...

آنــــــــــــــگاه غرق میشوی در سیلاب اشـــــــــــکهایی که...

بهــــــــــــــــــــــانه ی روان شدنش هستـــــــــــــــــــــــی...!


بغض


باران...!
۱۳٩۱/۸/٢٧٩:٥۸ ‎ب.ظ

بـــــــــــــــــــــــاران...

بهانه ای بود که زیر چـــــــــــــــــــتر من تا انتهای کوچـــــــه بیایی...

امـــــــــــــــــــا کـــــــــــــــــــــــــاش...

نه کوچــــه انتهایی داشت...

و...

نه بـــــــــــــاران بند می آمــــــــــــــــــــد...!


باران -
کوچه -
بهانه -
چتر


دلتنگی...!
۱۳٩۱/۸/٢٧٩:٤٠ ‎ب.ظ

حـــــــــــــــــــوصله ی خوانــــــــــــدن ندارم...

حــــــــــــــوصله ی نوشـــــــــــــــتن هم ندارم...

این هـــــــــــــمه  دلتنگی دیگر نه با خواندن پر میشود نه با نوشتن...

دلـــــــــــــــــــــــــم لمس آغــــــــــــــــــوشت را میخــــــــواهد...

فـــــــــقـــــــــــط همیــــــــــــــــــــــــــن...!


اغوشت -
دلتنگی -
نوشتن - خواندن


دست نــــزن...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:۳٧ ‎ب.ظ

دســـــــــــــــت به صورتــــــــم نزن...

نقاب خـــــــــندانی کـــــــه به صــــــــــورتم زدم می افـــــــتد...

آنـــــــــــــــگــــــــــــــاه است که سیل اشک...تو را با خـــــود میبرد...

و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز...

من میمانم و تـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهایــــــــــــــــــــــــــــی...!


تنهایی -
سیل اشک - نقاب - خندان


به من برس...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:٢٦ ‎ب.ظ

کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس...

مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم

خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ  میشود...!


خوب -
حالم - رسیدن تو


کاشکی...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۸:۱٧ ‎ب.ظ

از هــــــــــــــــــــــرچی میترسیدم

ســــــــــــــــــــــرم آمــــــــــــــــــــد...

کاش تــــــــــــــــــــــو هم تـــــــــــــــرســــــــــــنــــاک بودی...!


ترسناک -
کاش - سرم


راســــــــــــتی...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۱:٢٧ ‎ب.ظ

راســـــــــــــــــــــتی...

گـــــــــــــــناه تو رفــــــــــــــــتن نیــــــــــــــــــست...

گـــــــــــــــــناه تـــــــــــــــــــــــــــــو این است که...

حــــــــــــــــــــــــــــرف هایت...

بـــــــــــــــوی ماندن میـــــــــــــــــــــداد...!


گناه -
حرف


گاهی...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۱:۱٢ ‎ب.ظ

گــــــــــــــاهی وقتــــــــــــــا...

زندگی تــــــــــــــــــمام حواسشو جمع میکــــــــــــــنه تـــــــــا ببینه تو چی دوس داری

تـــــــــــــــــادرست همونــــــــــــــــــــــو ازت بگیره...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش نفهمـــــــــــــه که من...

چـــــــــــــــــقدر...دوســـــــــــــــــــت دارم...!


گاهی -
زندگی - دوست دارم


نمیدانم...!
۱۳٩۱/۸/٢٦۱٢:٤٩ ‎ب.ظ

نمی دانم کجـــــــــــــــــــــــــای بازی مـــــــــــــــــا اشتبـــــــــاه بود...

که تـــــــــــــــــــو دیگر همــبـــــــــــــــــــازی من نیستی...

و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز گرگـــــــــــــــــــــــم...

به هـــــــــــــــــــــــــوای تـــــــــــــــــــو...!


اشتباه -
هوای تو


بهانه ی گریه ام...!
۱۳٩۱/۸/٢٥٧:٤۱ ‎ب.ظ

دلـــــــ ــــــــ ــــم تنگ شده بـــــــــــ ــــــــرای روزهای کـــودکــــ ــــی...

که بـــــ ــــــ  ــــهانه ی گـــــــ ــــــریه ام داشــــــــــتن یــــــــ ــــــک...

عروســـــ ـــــ ــــک بـــــ ـــــ ـــــود...

نه یــــــ ـــــ ــــک آدم...!


کودکی -
دلم - گریه - بهانه


وقتی باران میبارد...!
۱۳٩۱/۸/٢٥٦:٤٩ ‎ب.ظ

بـــ ــــــ ـــــاران که میبارد...

دلــــ ـــــــ ــــــم برایـــــــ ــــت تنگــــــــ ـــــــ تر میشود...

را می افـــــــــــــ ـــــــــتم بــــــ ــــــــدون چــــــــتر...

مــــ ــــن بغـــــــــــــــــــض میکنم...

آســ ــــ ــــمان گـــ ـــــ ــــ ـــریه...!
چــــــــــه ســـــــــود...!
۱۳٩۱/۸/٢٥٢:۱٩ ‎ب.ظ

به شــــــــــــــــــــانه ام زدی تــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنهایی ام را تکــــــــــــــــــــانده باشی...

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چه سود...

تکاندن برف از شــــــــــــــانه های ادم برفــــــــی...!


شانه هایم -
تنهایی -
برف


چـــــقدر سخته...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٥٦ ‎ق.ظ

چـــــــــــــــقدرسخته منطقی فکر کنی...

وقــــــــــــــــــــــــــــتی...

احـــــــــــــــــــــــساست داره خــــــــــــــــــفت میکنه...!


احساس -
منطقی


چه حکـــــــایتیست...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٤٢ ‎ق.ظ

حواســــــــــــم را هرجا پــــــــرت میکنم...

بازکــــــــــــنار تو می افتد.....

چه حــــــــــــــــکایتیســـــــــــــت...!


حواس -
کنارتو -
حکایت


باور من...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٠٩ ‎ق.ظ

چگونه بفرستم باورم را برای تو...

تاتو...

باور کنی...

ازیاد بردنت حتی برای ثانیه ای...کار من نیست...!


باور -
نبودنت - از یاد بردنت