دیگر جمع نمیشود...!
۱۳٩۱/۱۱/٢٠٥:٢۱ ‎ب.ظ

گــــــــــــــفتی حواست به من نباشد...

آنقدر این طرف و آن طرف پرتش کردم...

تا شـــــــــــــــکســــــــــــــــــــــــــت...

دیگرجمع هیچ نــــــــگاهی نمیشود...!

چــــــــــــــطور...؟
۱۳٩۱/۱۱/٢٠٥:۱٤ ‎ب.ظ

تنــــهایی رو فـــــــــــریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدم بــــــــــــــــــــی تو...

گــــــوش آسمان شنید...امــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نشنیدی...

گوشی که میگفتی برای بـــــی صداترین حرف های من شنواست...

پــــــــــــس چطـــــــــــــــــور فریـــــــــادم را نشنــــــــــــــــــــــــید...؟

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــور...؟


شنواست -
تنها -
بی تو


برگرد...!
۱۳٩۱/۱۱/٩٩:٤٠ ‎ب.ظ

دیشـــب آغوش گرمی را احــــســــاس کردم...

بــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد...

تنهایی دارد جــــــایت را میــــــــــــــــــــگیرد...!دیشب -
آغوش -
احساس


تو بردی...!
۱۳٩۱/۱۱/٩٩:۳٢ ‎ب.ظ

زندگی کلاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـت را به هوا بی انداز...

که من دیگر جـ ـ ــ ــ ــ ــ ـان بازی کردن ندارم...

تــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــو بـــــ ــــــ ــــــ ـــــردی...!


جان -
بازی