تا کی...؟
۱۳٩۱/۱٠/٢٠٥:٥۳ ‎ب.ظ

مهربــــــــــــــــــانی تا کـــــــــــــــــــــــی؟

بگذار ســــــــخت باشمو ســـــــــــــــرد...

باران که بارید...چـــتر بگیرمو چکـــــــمه...

خورشید که تابید...پنجره ببندمو تاریک...

اشک که آمد...دستمالی بردارمو خشک...

او که رفت...نیشخند بزنمو ســــــــــوت...!
یک بارم که شده...!
۱۳٩۱/۱٠/٩۱٠:٤٥ ‎ب.ظ

کـــــــــــــــــــــاش دنیا یک بارم که شده...

بازیش رو بــــــــــــــــه ما می بــــــــاخت...

مگــــــــــــــــــــــر چه لــــــــــــــذتی دارد...

ایــــــــــــــــــــــــــــــــن بردهای تکراری...؟


بردها -
تکراری -
لذت


لعنت...!
۱۳٩۱/۱٠/٢٧:۳٤ ‎ب.ظ

من تو را انتــــــــــ ـــــــــ ــــــــظار میکشم...

وتو مــــ ــــــ ـــــــن را از انتظارت میکشی...

لعنت به هر چی ضـــــــمه و کسره و فتحه...!


فتحه -
لعنت


چقدر...!
۱۳٩۱/۱٠/٢٧:۱۱ ‎ب.ظ

چقدرخوبه...یکی باشه...یکی باشه که بغلـــــــــــــــت کنه...

سرتو بذاری روی سینه اش...آرومـــــــــــــــــــــــــــــت کنه...

نفس هاش تنتو داغ کنه...عطر دستاش موهاتو نوازش کنه...

چقدر خـــــوبه...چه قدر خـــــــــــوبه...آروم دم گوشت بگه...

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــخوریا...

مــــــــــــن همــــــــــــــــــــــــیشه کــــــــــــــــــــــــنارتم...!